Wilhelminakanaal Reeshof

Onderstaand tref je chronologisch (van jong tot oud) de berichtgeving, artikelen/columns, onderzoeken en ontvangen/geschreven brieven te maken met de eventuele verlaging van de waterstand van het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Reeshof. Bezorgde burgers en Wijkraad Reeshof (en later de gemeente Tilburg) trekken nauw samen op om de provincie en de Tweede Kamer te overtuigen van de gevolgen indien sluis ll niet vervangen zou worden. 

20 december 2019: Twee jaar nadat de Minister heeft besloten om sluis II te vervangen, wordt er wederom een wijs besluit genomen: 

"De stuurgroep Wilhelminakanaal heeft zich op 29 november jongstleden gebogen over de resultaten van het onderzoek en is tot de conclusie gekomen om de herbouw sluis II verder uit te werken op basis van het huidige kanaalpeil (7,70m+NAP).

Alle partijen (gemeente, provincie, ministerie en rijkswaterstaat) hechten belang aan tijdige realisatie. Het handhaven van het huidige streefpeil draagt hieraan bij. Wij vertrouwen erop dat met het handhaven van het huidige streefpeil we tegemoet komen aan de wens die hieromtrent leeft bij bewoners en ondernemers."

De bewoners in de Reeshof en de bedrijven op Vossenberg worden met een bewonersbrief vanuit de partners geïnformeerd:

10 november 2019: De Bewonersgroep Woonomgeving vond het wederom noodzakelijk om de burgemeester, wethouders, raadsleden en stuurgroep Wilhelminakanaal een brief te sturen om hun besluit de komende periode te ''vergemakkelijken". Althans dat was de inzet.  

9 mei 2019: Wijkraad Reeshof is gastheer voor gemeente, provincie, RWS, bezorgde bewoners en Natuurmonumenten. De via de wijkraad bijeengebrachte bewonersgroep geeft aan dat zij het allen essentieel vinden dat alles wat in de bespreking met het projectteam gezegd wordt openbaar is en beslist niet geheim moet zijn. De bewonersgroep heeft dus geen enkele status aparte. De bewoners vertegenwoordigen dus ook niemand anders dan zichzelf en het belang van hun eigen woning/bedrijf. De aanwezigen gaven aan daar geen probleem mee te hebben in het kader van de gezamenlijk te betrachten transparantie/ openheid. Zie hierbij het verslag van 9 mei 2019:

7 mei 2019: Artikel in het Brabants Dagblad:

29 april 2019: Bewonersgroep Woonomgeving vond het noodzakelijk om een brandbrief te sturen aan de gemeente om op deze wijze de zaak even "op scherp" te zetten. 

28 maart 2019: De tweede bijeenkomst van de Bewonersgroep Woonomgeving komt samen. De stand van zaken en de toekomst wordt in dit overleg besproken. 

19 november 2018: Eerste bijeenkomst van de Bewonersgroep Woonomgeving (voorheen klankbordgroep) Wilhelminakanaal met 5 (van de 7) leden. Onderwerpen die werden besproken gingen met name over: samenstelling, taken, vorm, uitbreiding, functie, doel, benaming, etc. 

22 augustus 2018: Vandaag was er even een uniek moment in het Wilhelminakanaal midden in sluis lll. Het duurde maar 9 minuten, want dan moet je de gevulde sluis weer verlaten hebben. Om 18.08 uur reikte de loco-burgemeester Mario Jacobs de Tilburg Trofee uit aan een bijzondere inwoner uit de Reeshof. De Tilburg Trofee wordt als ereblijk toegekend aan personen, die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt gedurende een korte tijd bij een bijzondere gebeurtenis. Lees verder. 

31 januari 2018: Inloopbijeenkomst Wilhelminakanaal Tilburg in Wijkcentrum Heyhoef georganiseerd door de Gemeente Tilburg, Provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat.  

10 januari 2018: Gemeente Tilburg, de bezorgde burgers en Wijkraad Reeshof rondden hun intensieve samenwerking af middels een informele bijeenkomst. Tevens ontvangt wethouder Mario Jacobs een ludieke koek met de tekst: "Wilhelminakanaal altijd op peil". Daarnaast wordt afgesproken elkaar de komende tijd op de hoogte te houden middels een opgerichte klankbordgroep Wilhelminakanaal Reeshof bestaand uit enkele bewoners en 1 lid van Wijkraad Reeshof. De klankbordgroep "hangt" vanaf heden onder Wijkraad Reeshof. 

Januari 2018: Column "Reeshof Boulevard" op de site van Wijkraad Reeshof en in het magazine Focus op Reeshof. 

9 december 2017: Artikel "De slingers hangen na besluit over Wilhelminakanaal" in het Brabants Dagblad: 

8 december 2017: GOED NIEUWS: Vanmiddag1MW03wrxzTs6

8 december 2017Artikel "Geen verzakkingen" op de site van Wijkraad Reeshof.

14 november 2017: Overleg tusen gemeente, bezorgde burgers en Wijkraad Reeshof waarin de stand van zaken wordt besproken. Uitspraak van Ministerie wordt op kort termijn verwacht. Het actieplan behorende bij de verschillende besluiten wordt besproken. Vooralsnog wordt zoveel als mogelijk gezamenlijk opgetrokken. 

1 november 2017: De wijkraad wordt gehoord! Zij ontvangt de reacties op haar ''noodbrief" aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten van Noord-Brabant en College van B&W gemeente Tilburg: 

28 oktober 2017: Artikel "Uitsluitsel laat langer op zich wachten" in het Brabants Dagblad: 

27 oktober 2017: Gemeente speelt open kaart naar de bewoners/wijkraad. In een gesprek met de gemeente Tilburg, de bezorgde burgers en Wijkraad Reeshof wordt vandaag openlijk met de wethouder gesproken over de gezamenlijke aanpak, maar ook over de constructieve stuurgroepvergadering van de Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en het Rijk (Rijkswaterstaat en Ministerie). Tijdens die vergadering is het recente onderzoek van Rijkswaterstaat, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, besproken. Dat onderzoek gaat over de door Rijkswaterstaat en het Ministerie van IenM aangedragen mogelijk alternatieve oplossing voor de geohydrologische problemen bij de verbreding van het Wilhelminakanaal, de zogeheten "laagwaterpeilvariant". Ook reviews van de onafhankelijke deskundigen als de zogeheten "Commissie van Wijzen", ingehuurde deskundigen en de reacties van een aantal betrokken professionele partijen (zoals waterschappen, Brabant Water, Natuurmonumenten, Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie) en de deskundige Reeshofbewoner zijn in de stuurgroep besproken. Om tot een zorgvuldige afweging en besluitvoorbereiding te komen om ofwel Sluis ll te herbouwen of te kiezen voor een alternatief door middel van een laagwaterpeilvariant, is geconstateerd dat er nog enkele relevante items uitgezocht moeten worden. Ook moet de nieuwe minister nog bijgepraat worden over dit project. De stuurgroep komt daarom over enkele weken opnieuw bij elkaar. In het proces om te komen tot een besluit vindt er overleg plaats met de Wijkraad Reeshof en een vertegenwoordiging van verontruste bewoners over de wijze waarop alle partijen, bewoners en bedrijfsleven, betrokken kunnen worden. Sinds dit moment heeft de voorzitter van de wijkraad Erik Groels en de betreffende wethouder Mario Jacobs telefonisch intensief contact over de voortgang. 

24 oktober 2017: Artikel "Huizen in Reeshof lopen geen gevaar" in het Brabants Dagblad. 

23 oktober 2017: Artikel "Spookbeeld verzakkende huizen" in het Brabants Dagblad. 

22 oktober 2017: Artikel "Spookbeeld verzakkende huizen" op de site van Wijkraad Reeshof.

Oktober 2017Column "Inspraakprocedure" op de site van Wijkraad Reeshof en in het magazine Focus op Reeshof.

6 oktober 2017: De wijkraad trekt het dreigende lot aan en verzend ''noodbrieven" aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten van Noord-Brabant, College van B&W gemeente Tilburg en de raadsleden van gemeente Tilburg: 

3 oktober 2017: Officieel kennismaking tussen de bezorgde burgers en Wijkraad Reeshof tijdens een vergadering van de wijkraad. De te verwachte  definitieve besluitvorming in het laatste kwartaal 2017 is voor de bewoners  aanleiding geweest om wederom contact op te nemen met de Wijkraad om de actuele stand te bespreken, afspraken te maken omtrent een gezamenlijk platform en het idee te bespreken om binnen de wijkraad een permanente commissie 'milieu en veiligheid' (woonomgeving) in te stellen. Er wordt gesproken dat namens de Wijkraad brieven worden verzonden aan de relevante overheidsinstanties, waarin de zorg voor de toekomst van wijk, natuur en industrie wordt uitgesproken. Uit de bespreking van vanavond komt duidelijk naar voren dat de verschillende groeperingen elkaar kunnen en willen versterken. V.w.b. het Wilhelminakanaal gebeurt dit nu door vanuit de verschillende invalshoeken de politiek te benaderen en te trachten deze te beïnvloeden. 

Juli 2017Column "Erop of..." op de site van Wijkraad Reeshof en in het magazine Focus op Reeshof. 

30 juni 2017: Brief namens bezorgde burgers aan Ministerie, Provincie Noord-Brabant en gemeente Tilburg. Tevens met vermelding van het gezamenlijk optrekken van de bezorgde burgers en Wijkraad Reeshof.

7 juni 2017: Eerste kennismaking op het Wijkcentrum Heyhoef tussen Wijkraad Reeshof (Mike Kollau en Erik Groels) en een afgevaardigde van de bezorgde burgers. Constructief en doelmatig. Afgesproken om samen te werken. 

November 2016Column "Fietsen langs kanaal" op de site van Wijkraad Reeshof en in het magazine Focus op Reeshof.

juni 2016Column "Wateroverlast of...?" op de site van Wijkraad Reeshof en in het magazine Focus op Reeshof.

Mei 2016Adviesrapport expertgroep. Let vooral op de enorme daling van de grondwaterstand.

April 2016Rapporten van Rijkwaterstaat. 

30 oktober 2015Artikel "Bezorgde bewoners Reeshof willen nulmeting" in het Brabants Dagblad. 

17 oktober 2015: Brief Bezorgde Bewoners aan de gemeenteraad Tilburg, waarin zij hun zorgen uitspreken over de verlaging van de waterstand en zij vragen stellen over het tijdspad, risico's, oplossing en vragen om inspraak.