Jaarverslag 2012

Door Erik Groels

2013 - juni 

Jaarlijks ontvangt Wijkraad Reeshof subsidie van de gemeente om deze uit te geven aan activiteiten om de sociale cohesie te verbeteren. In de afgelopen jaren hebben wij moeten bezuinigen van circa 175.000 euro in 2009 naar een subsidie van minder dan een derde. Dit heeft ertoe geleid dat sommige aanvragers met aanzienlijk minder subsidie een activiteit hebben moeten weten te organiseren. Daarnaast vergroot dit wel vaak de creativiteit van de aanvragers om het met minder financiële middelen te doen of om op andere wijze financiële middelen te verkrijgen. We hebben weinig klachten ontvangen, dus dit is een opsteker voor de actieve bewoners in de Reeshof. 

Reeshof Cultuurt! 

Gedurende de jaren 2012, 2013 en 2014 ontvangt de Wijkraad Reeshof telkens een bedrag van 50.000 van de gemeente ter stimulering van culturele activiteiten. De wijkraad kan en wil niet de culturele activiteiten zelf gaan organiseren. Juist deelname van verschillende groepen in en om de wijk is van belang om de culturele impuls te geven die met de subsidie wordt beoogd. Daartoe heeft de wijkraad een cultureel platform in het leven geroepen dat wordt bezet met personen die betrokken zijn bij andere professionele culturele activiteiten. In overleg met dat platform zullen de middelen worden ingezet en er zal gestreefd worden naar een grote mate van samenwerking.  

Gezien de omvang van de subsidie zijn de middelen niet toereikend om te komen tot realisatie van grotere voorzieningen waaraan ook behoefte bestaat. Om die reden richten de wijkraad en het platform zich op het faciliteren van activiteiten met een culturele betekenis, onder meer met ondersteuning van de organisatie ervan. Het doel van dit alles is de betrokkenheid van de Reeshofbewoners te verhogen en iedereen de mogelijkheid te geven om bij te dragen aan het aanbod van dergelijke activiteiten in de Reeshof. 

Verantwoording 

In 2012 zijn voor ongeveer 64.000 euro aan ingediende activiteiten Verrijk je Wijk toegewezen. Dit is ongeveer 10% minder dan in 2011 maar nog altijd meer dan de subsidie die van de gemeente is ontvangen. Dit is conform het beleid van de wijkraad om de extra reserve die uit voorgaande jaren kon worden meegenomen “weg te werken” om op die manier de achteruitgang in financiële middelen enigszins te dempen. Daarnaast is ook een gedeelte van de gelden van Verrijk je Wijk (3.000 euro) verschoven naar Reeshof Cultuurt! Het totaal hiervan tref je bij de omschrijving “Recreatieve en culturele activiteiten”. 

De toewijzingen laten ten opzichte van het vorige jaar nogal verschillen zien. In de onderstaande tabel tref je de toegewezen aanvragen in 2012 vergeleken met die in 2011. Om de verschuivingen als gevolg van de nieuwe situatie inzichtelijk te maken, is afzonderlijk zichtbaar gemaakt hoeveel procent elke post is van het totaal van dat jaar.  

Rubriek 2012   2011   2010  
Grote publieksactiviteiten 32.000 28% 37.000 51% 45.000 36%
Straatfeesten 5.700 5% 5.500 8% 20.000 16%
Materiële voorzieningen 1.500 1% 1.400 2% 3.500 3%
Voorzieningen voor jongeren 18.800 16% 20.300 28% 26.500 21%
Recreatieve en culturele activiteiten 53.000 47% 5.300 7% 7.000 6%
Activiteiten voor ouderen 1.300 1% 200 0% 2.500 2%
Hulpvoorzieningen 2.100 2% 2.300 3% 22.000 17%
Totaal 114.400   72.000   126.500  

  

Aan de bovengenoemde realisatie lagen precies 105 aanvragen ten grondslag. Van deze aanvragen zijn er 7 afgewezen. Wel is, zoals ook in andere jaren, slechts een deel van het aangevraagde bedrag toegewezen. De totale omvang van de aanvragen was ongeveer 100.000 euro meer dan de omvang van de uiteindelijke toewijzingen. 

Wijkraad Reeshof 2013

 De samenstelling van de wijkraad heeft in dit jaar verschillende wijzigingen gehad. Vanaf januari is Ineke Toten benoemd tot secretaris en zij doet een gedeelte van de correspondentie m.n. rondom de aanvragen van Verrijk je Wijk. Daarnaast is Lin de Laat ook actief lid van Reeshof Cultuurt en neemt zij soms ook het initiatief om (kleine) culturele activiteiten te organiseren. Komende maand wordt afscheid genomen van Jos Verkroost als penningmeester. Hij heeft deze functie ruim 10 jaar uitgeoefend in de vorm van het uitbetalen van de subsidies en het opstellen van de jaarverslagen ter verantwoording aan de gemeente. Hij gaat zich bezig houden met andere activiteiten en vanuit dit magazine bedanken we hem voor zijn grote inzet voor onze wijkraad. Onze overige leden, Hans Duchemin, Debby Struijk en Mike Kollau nemen in hun interessegebied een rol op zich en dit kan per project wisselend zijn. Alle leden doen deze werkzaamheden op vrijwillige basis en zij treden op met de belangen van de bewoners van de Reeshof in hun achterhoofd. Om de belangen van een zo breed mogelijke doelgroep, Reeshof heeft tenslotte toch bijna 45.000 inwoners, te kunnen vertegenwoordigen, zoeken wij uitbreiding van de wijkraad. Wij hebben vooral interesse in bewoners uit de leeftijdsklasse van 20 tot 30 jaar, eventueel werkend in de Reeshof en wonend in de wijk Geschworen Hoek, Huibeven, Koolhoven, Witbrant-Oost of Witbrant-West. Deze criteria zijn overigens geen vereiste: het belangrijkste is dat je enthousiast en gemotiveerd bent om voor de medemens in de Reeshof op te komen.