Reeshof Boulevard

Door Erik Groels

2018 - januari

Tilburg kent gezien haar geografische ligging geen mooie grachten in het centrum zoals Breda en Den Bosch, maar zij heeft het Wilhelminakanaal met de Piushaven als uitschieter. De Piushaven was begin vorige eeuw van economisch belang voor de aan- en afvoer van goederen voor het Tilburgse bedrijfsleven, maar na dit karakter in de jaren tachtig verloren te hebben, werden de afgelopen decennia de zinnen gezet op een grootschalig recreatiegebied. Het Wilhelminakanaal kan meer betekenen op recreatief gebied en wel ter hoogte van de Reeshof. De tijd is rijp om dit nu aan te pakken: de toekomst van het kanaal inclusief het behoud van sluis II is inmiddels definitief bekend. Met het verbreden en verdiepen van het kanaal en de herinrichting van de kades, moeten de economische en recreatieve doelstellingen gecombineerd worden. 

Wat is er nog mooier om de Piushaven recreatief te verbinden met een nieuwe “Reeshof Boulevard”? Een boulevard is een lange, brede, aan water gelegen, wandelstraat in een stedelijke omgeving. Aangezien het stadsdeel Reeshof elke vorm van recreatieve voorzieningen mist, zou deze grootschalige ontwikkeling een enorme input aan toerisme leveren voor heel Tilburg en zelfs voor Dongen en Oosterhout. 

Want wat hoort er bij een boulevard? Kleine aanlegplaatsen voor recreatieve jacht- en rondvaartboten, gezelligheid voor jong en oud, ontsluiting met bestaande en nieuwe volwaardige wandel- en fietspaden, rijen bomen, mooie straatverlichting, bankjes, sportvoorzieningen, kunstobjecten en kleine horecavoorzieningen. Niet meer van die zielige, smalle fietspaadjes die minimaal verlicht en dicht bebost zijn en waar wandelaars, hardlopers, fietsers en overige sporters elkaar omver lopen/rijden. 

In een eerdere rapportage van Rijkswaterstaat, provincie en gemeente over de verbreding van het Wilhelminakanaal is trouwens ook een passage opgenomen over natuurvriendelijk ingerichte oevers en een recreatieve groenzone langs het kanaal en landschap. Deze inrichting leidt tot positieve effecten voor de natuur, landschapsbeleving, recreatie en langzaam verkeer, maar daarnaast ook voor realisatie van aanvullende voorzieningen zoals bijvoorbeeld horeca en een functieverandering ten behoeve van recreatie waardoor de cultuurhistorisch waarde van dit sluizengebied op de kaart blijft staan. Het totale sluizencomplex inclusief bijgebouwen dateren namelijk uit begin vorige eeuw. Hier moeten we trots op zijn!

Op naar Reeshof Boulevard 2025!