Wijken voor Wijkevoort

Door Erik Groels

2019 - januari

“Bedrijventerrein Wijkevoort wordt een werklandschap voor logistieke dienstverlening en industriële bedrijvigheid. Wijkevoort wordt vraaggericht ontwikkeld en daarmee volledig afgestemd op de vraag vanuit het bedrijfsleven.”

Wat moet wijken voor Wijkevoort?

Minstens 110 hectare natuurgebied (160 voetbalvelden) voor onder andere XXL-distibutiecentra, aanverwante bedrijven zoals software- en innovatieve bedrijven en ondersteunende bedrijven zoals beveiliging, onderhoud, logiesmogelijkheden en bedrijfsverzamelgebouwen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 5.000 arbeidsmigranten die de gemeente de komende jaren huisvesting moet bieden.

“Bedrijventerrein Wijkevoort wordt uniek doordat het wordt ontwikkeld met kansen voor natuur, landschap en klimaatadaptatie en maakt volwaardig onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant.”

Wat moet wijken voor Wijkevoort?

De huidige beekdalen, het Wijkermeer en het loofbos met vogels zoals de appelvink, de wielewaal, de sperwer en de havik zouden bewaard moeten blijven. Net zoals de vele beekdalen die nu als leefgebied fungeren voor verschillende amfibiesoorten. Het Wijkermeer zal het pauzerend personeel ruimte voor ontspanning in een parkachtige setting moeten bieden. Beeldschone flora en fauna zouden als nooit tevoren moeten floreren tussen aan- en afrijdend vrachtverkeer, rumoerige industrie en overige bevorderlijke omstandigheden. Gaat het dit werkelijk doen of lijkt dit op een ‘’zoethouder”?  

Afgelopen december is het Planteam Wijkevoort geïnstalleerd. Hierin zit vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, de natuur- en milieusector, omwonenden en Wijkraad Reeshof. Dus niet alleen rekening houdend met de economie en met de inkomsten voor de gemeente, maar ook met de natuur die momenteel een mooie uitvalsbasis biedt voor de bewoners uit Tilburg. Het planteam zal de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de planvorming van het te verwachten bedrijventerrein. De groene sector, de omwonenden en de wijkraad zijn uiterst kritisch. Zij staan niet achter het plan, maar willen constructief in overleg treden om te komen tot een voor ieder passende invulling. 

Het gebied Wijkevoort valt overigens buiten de Reeshof, maar de wijkraad treedt deze keer graag buiten haar grenzen op, omdat de impact dusdanig belangrijk is, door zitting te nemen in het planteam.  

De Wijkraad heeft inmiddels afgedwongen dat er een informatieavond belegd moet gaan worden om alle bewoners van de Reeshof te informeren. Daarnaast heeft zij de volgende aanbevelingen:

  • Verlaag de milieucategorie van 4.2 naar 3.1 of 3.2! De extra overlast van bijvoorbeeld een smeeroliënfabriek, verffabriek of farmaceutische grondstoffenfabriek zijn dramatisch voor haar omgeving en het welzijn van de omliggende wijken.
  • Onderzoek wat de behoefte in logistieke bedrijven over 10 jaar is! Wat je nu opoffert van de natuur, krijgen we namelijk nooit meer terug.
  • Onderzoek de indirecte impact van Wijkevoort! Extra verkeer op de Letschertweg richting het kanaal naar de terminal is niet in het milieueffetrapport meegenomen. Dit levert een toename van stank- en luchtverontreiniging op en drukkere kruispunten en op- en afritten.
  • Richt efficiënt in! Voor de uitgebreide versie gaat 160 hectare natuurgebied (230 voetbalvelden) opgeofferd worden, om 110 hectare te vullen. Kies een compacte versie. De Hultense Leij en de Vossenbergse Loop mogen niet aangetast worden.

Laat niet te veel wijken voor Wijkevoort!